STRATEGINIS PLANAS

Šalčininkų r. Eišiškių Antonio Ratkevičiaus sporto mokykla

2016-2018 m. STRATEGINIS PLANAS

PATVIRTINTA

Eišiškių A.Ratkevičiaus sporto mokyklos

direktoriaus 2016-03-30 įsakymu Nr. 17 -V

TURINYS

1. Įvadas 3

2. Išoriniai veiksniai 3 – 4

3. Vidaus veiksniai 4 – 6

4. Strateginės išvados 6 – 7

5. Strateginis veiklos planas 7 – 10

6. Iš viso numatoma lėšų 10

7. Darbo grupė 10

 1. ĮVADAS

Šalčininkų r. Eišiškių Antonio Ratkevičiaus sporto mokyklos strateginio plano tikslas – efektyviai organizuoti veiklą, pasirinkti teisingą veiklos tobulinimo kryptį, per sportą skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką, ieškoti talentingų sportininkų.

Rengiant mokyklos strateginį planą vadovautasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 828 patvirtinta Strateginio planavimo metodika, Valstybinės švietimo strategijos nuostatomis, Šalčininkų rajono strateginiu plėtros planu, LR švietimo įstatymu ir kitais dokumentais, vadybos seminaruose gautomis rekomendacijomis, mokyklos bendruomenės poreikių tyrimais.

Strateginį planą rengė mokyklos direktoriaus 2015 m. gruodžio 14 d. Nr. 33-V įsakymu ,,Dėl strateginio plano darbo grupės sudarymo“.

Grupės pirmininkas – Vladimir Josif Gurecki,.

Nariai: treneriai Viktoras Jesvilas, Romas Urvikis, Andrej Venckevič.

 1. IŠORINIAI VEIKSNIAI

2.1. Politiniai veiksniai:

Mokykla įsteigta 1969 m. rugsėjo 1 d. Mokyklos grupė – neformaliojo vaikų švietimo įstaiga, kodas 3160. Mokyklos tipas – papildomas ugdymas. Mokyklos buveinė – Vilniaus g. 84, LT 17169 Eišiškės. Mokymo kalbos – lietuvių, lenkų. Mokyklos steigėjas – Šalčininkų rajono savivaldybės taryba, kodas188675386, Vilniaus g. 49, LT 17116, Šalčininkai. Šalčininkų r. Eišiškių Antonio Ratkevičiaus sporto mokykla yra juridinis asmuo, biudžetinė, pelno nesiekianti įstaiga, kodas 191417570. Mokymo forma – dieninė. Pagrindinė veiklos sritis – neformalusis vaikų švietimas. Mokyklos paskirtis – sportinis ugdymas.

Lietuvos Respublikos Seimas 2003 m. priėmė naujos redakcijos Švietimo įstatymą ir Valstybės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatas. Vyriausybė 2005 m. sausio 24 d. patvirtino Valstybinės švietimo strategijos 2005–2012 metų nuostatų įgyvendinimo programą.

Šie dokumentai bei Švietimo ir mokslo ministerijos parengti Švietimo įstatymą bei strategijos nuostatų įgyvendinimo programą lydintys teisės aktai tiksliau reglamentuoja švietimo įstaigų veiklą, padeda mokyklų bendruomenėms lengviau susiorientuoti visuotinėmis visuomenės ir švietimo sistemos sąlygomis.

2003 m. išleistos Bendrosios programos ir Išsilavinimo standartai, nors ir nėra politinis veiksnys, tačiau yra vienas svarbiausių išorės veiksnių, lemiančių mokyklos veiklą ir teikiamo išsilavinimo kokybę.

2002 m. vasario 28 d. švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. 302 patvirtinta Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito metodika, kuri mokyklai suteikia galimybę nuolat įsivertinti ir galvoti apie ugdymo kokybę bei profesionalumą, mokyklos darbuotojams suteikia galimybę patiems priimti sprendimus ir dalyvauti planuojant mokyklos plėtrą.

  1. 2 Ekonominiai veiksniai:

Šalčininkų r. Eišiškių Antonio Ratkevičiaus sporto mokykla yra biudžetinė, pelno nesiekiant įstaiga. Mokykla yra vaikų ir jaunimo papildomojo ugdymo savivaldybės įstaiga, išlaikoma iš savivaldybės biudžeto. Mokykla yra juridinis asmuo. Savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų bei kitais įstatymais, įstatymų lydimaisiais teisės aktais, Švietimo ir mokslo ministerijos, Kūno kultūros ir sporto departamento teisės aktais, mokyklos nuostatais, patvirtintais steigėjo.

  1. 3 Socialiniai veiksniai:

2015-2016 m. m. sporto mokykloje treniruojasi 285 vaikai. Mėnesinis mokestis už papildomą ugdymą – 2,90 Eur. Dalis vaikų atleisti nuo užmokesčio už papildomą ugdymą – tai vaikai iš socialiai remtinų šeimų, našlaičiai, vaikai iš socialinės rizikos šeimų. Mokykloje dirba 6 etatiniai treneriai ir 8 antraeilininkai.

  1. 4 Technologiniai veiksniai

Mokykla turi 2 kompiuterius su interneto ryšiu, 1 spausdintuvą. Neturi interneto ryšio Eišiškių teniso salė.

III. VIDAUS VEIKSNIAI

3.1. Mokytojų kvalifikacija

Mokykloje dirba 6 treneriai pagrindinėje darbovietėje ir 8 antraeilininkai

Mokykloje dirba 3 treneriai- metodininkai, 5 vyr. treneriai, 5 atestuoti treneriai.

Eil.Nr.

Dalykas (specialybė)

Bendras dirbančiųjų trenerių skaičius

Atestuota trenerių šioms kvalifikacinėms kategorijoms

Iš viso atestuota trenerių

Iš viso

Specia-

listai

Nespecia

listai

Trenerio

Vyr. trenerio

Trener.metodin.

Trener.

eksp.

Skaič.

%

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

1.

Treneriai

14

12

2

6

5

3

14

100

Aukštąjį išsilavinimą turi 12 mokytojų, turi licencijas – 2, vidurinį išsilavinimą – 2.

3.2. Mokyklos valdymas, teisinė bazė

Šalčininkų r. Eišiškių Antonio Ratkevičiaus sporto mokykla yra biudžetinė, pelno nesiekiant įstaiga. Mokykla yra neformaliojo ugdymo savivaldybės įstaiga, išlaikoma iš savivaldybės biudžeto. Mokykla yra juridinis asmuo. Sporto mokykla savo veiklą organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Švietimo įstatymu, LR Vyriausybės nutarimais, Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais, Švietimo skyriaus vedėjos įsakymais, mokyklos nuostatais, ugdymo planais, mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis, savivaldos institucijų – mokyklos tarybos, mokytojų tarybos nutarimais, mokyklos direktoriaus įsakymais.

3.3. Mokyklos struktūra

Mokykla yra moksleivių neformaliojo ugdymo savivaldybės įstaiga. Mokykla 6 mokytojams yra pagrindinė darbovietė. Ne visu darbo krūviu dirba 8 mokytojai. Mokyklos administraciją sudaro: direktorius ir direktoriaus pavaduotojas. Mokykloje dirba 14 trenerių ir 7 aptarnaujančio personalo darbuotojai.

3.4. Planavimo struktūra

Planavimo struktūrą sudaro mokyklos strateginis planas, metinė veiklos programa, mokyklos ugdymo planas, mokytojų metiniai veiklos planai, mėnesiniai varžybų planai.

Planams sudaryti sudaromos darbo grupės (ugdymo planui, strateginiam planui, metinės veiklos programai, kalendoriniam planui), o atskirais atvejais pasiūlymai ir idėjos planams teikiami įvairių susirinkimų ir pasitarimų metu.

Planai ir programos derinami, siekiama dermės tarp įvairių planų tikslų ir uždavinių. Planavimo formos ir procedūros nuolatos tobulinamos, siekiant kuo didesnio visos mokyklos bendruomenės veiklos efektyvumo.

3.5. Mokyklos finansiniai ištekliai

Mokykla finansuojama iš savivaldybės biudžeto lėšų, surinkto mokesčio už vaikų neformalųjį ugdymą, projektų lėšų, rėmėjų lėšų.

IV. STRATEGINĖS IŠVADOS

STIPRYBĖS

SILPNYBĖS

1. Sukurta ir veikia sistema, optimaliai tenkinanti mokyklos bendruomenės poreikius.

2. Mokyklos planai atspindi bendruosius prioritetus. Treneriai, planuodami savo darbą, visada remiasi mokyklos planais.

3. Metinė mokyklos veiklos programa suderinta su Švietimo skyriumi.

4. Mokyklos vidaus tvarkos taisyklės atitinka bendruomenės narių poreikius. Mokyklos nuostatuose yra nurodyti aiškūs mokinių priėmimo, lavinimo ir šalinimo iš mokyklos kriterijai. Moksleiviams sudarytos galimybės rinktis sporto skyrius, trenerius. Sudarytos sąlygos tėvams dalyvauti mokyklos veikloje.

5. Užtikrinama teisė treneriams, vaikams, tėvams pareikšti savo nuomonę. Treneriai atsižvelgia į vaikų nuomonę, skiria laiko jų pasiūlytoms idėjoms įgyvendinti. Treneris yra vaikų bičiulis, kuris kantriai dirbdamas sudaro jiems galimybę tobulėti. Treniruočių metodai atitinka moksleivių amžių, patirtį ir galimybes.

6. Užtikrinamos lygios galimybės visiems mokyklos bendruomenės nariams. Konfliktus sprendžia mokyklos taryba, pedagogų taryba kartu su mokyklos vadovais.

7. Mokykla palaiko glaudžius ryšius su rajono bendrojo lavinimo mokyklomis, gimnazijomis, sporto klubais, verslininkais, prekybininkais. Mokykla teikia mokymo įstaigoms, organizacijoms metodinę ir organizacinę paramą kūno kultūros ir sporto klausimais.

1. Lėšų trūkumas trenerių kvalifikacijai kelti.

2. Bendradarbiavimas su bendrojo lavinimo mokyklų kūno kultūros mokytojais.

3. Lėšų trūkumas respublikinėms varžyboms.

4. Ne visoms grupėms yra galimybė sudaryti tvarkaraščius, atitinkančius vaikų ir trenerio poreikius bei norus ir suderinti juos su mokyklos galimybėmis (trūksta sporto salių).

5. Nepakankamai įvertinami vaikų ir trenerių pasiekimai. Nėra vieningos skatinimo sistemos. Dėl nepakankamo finansavimo mokykla neturi galimybių už aukštus sportinius pasiekimus tinkamai pagerbti ir apdovanoti trenerius ir vaikus.

6. Mokykla neturi nuosavo transporto vykti į varžybas.

GALIMYBĖS

GRĖSMĖS

1. Susikurti mokyklos atributiką.

2. Stengtis skatinti trenerius pinigine ir kitokia išraiška už aukštus vaikų pasiekimus.

3. Vietos bendruomenę daugiau įtraukti į mokyklos veiklą, renginius.

4. Kiekvieną bendruomenės narį paskatinti suvokti savojo indėlio svarbą mokyklos veiklai tobulinti.

1. Sporto mokyklos salės grindys yra prastos būklės, teniso salės sienos pajuodusios nuo lietaus.

2. Treneriams sporto mokytojams būtina kelti kvalifikaciją, trūksta jaunų specialistų.

3. Prasta sporto mokyklos kanalizacijos sistema.

4. Dėl neapšiltintų teniso salės sienų, stogo žiema joje šalta, brangiai mokama už šildymą.

Išvados:

atsižvelgiant į savianalizę ir išorės veiksnius bei mokyklos stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes 2016–2018 m. m. būtina:

 • Kiekvieną bendruomenės narį paskatinti suvokti savojo indėlio svarbą mokyklos veiklai tobulinti. Vietos bendruomenę saugiau įtraukti į mokyklos veiklą, renginius.

 • Būtina susikurti mokyklos atributiką.

 • Ieškoti mokyklai medicinos darbuotoją

 • Ieškoti lėšų mokyklos pastato vidaus patalpų atnaujinimui.

 • Įsigyti mokyklos transportą vykti į varžybas.

 • Kurti mokyklos įvaizdį.

V. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

5.1. VIZIJA

Šalčininkų r. Eišiškių Antonio Ratkevičiaus sporto mokykla – moderni neformaliojo ugdymo įstaiga, kurios moksleivis yra sveikas, doras, sportuojantis, suprantantis sportą kaip būtinybę normaliai brandai, sveikatai, kūno ir sąmonės vystymuisi, suvokiantis sporto reikšmę gyvenime.

5.2. FILOSOFIJA

Nugalėk save ir būsi nugalėtojas.

5.3. MISIJA

 • Užtikrinti kokybišką pradinio rengimo ir meistriškumo ugdymo programų vykdymą, atvirumą vietos bendruomenei.

 • Ugdyti ir lavinti visuomenei sveiką, dorą, iniciatyvią asmenybę, gebančią ir norinčią mokytis, sportuoti ir tobulėti visą gyvenimą.

 • Teikti mokymo įstaigoms, organizacijoms metodinę ir organizacinę paramą kūno kultūros ir sporto klausimais.

5.4. VERTYBĖS

 • Nuolatinis mokymasis, tobulėjimas

 • Konstruktyvus bendradarbiavimas

 • Veiklos planavimas, įsivertinimas

5.5. STRATEGINIAI TIKSLAI:

5.5.1. Didinti mokyklos patrauklumą, gerinti jos įvaizdį.

Uždavinys: Ugdymo bazės turtinimas.

   1. Gerinti ugdymo kokybę ir pasiekimus.

Uždavinys: Kvalifikacijos tobulinimas.

5.5.3. Plėtoti bendruomenės dalyvavimą vertinant, planuojant mokyklos veiklą.

Uždavinys: Bendradarbiavimas su mokyklos rėmėjais, bendrojo lavinimo mokyklomis. Patrauklios bendruomenei, atviros visuomenei mokyklos tobulinimas.

Kodas

(strateginio tikslo numeris)

Strateginio tikslo pavadinimas

5.5.1.

Didinti mokyklos patrauklumą, gerinti jos įvaizdį

Tikslo iškėlimo argumentai

Siekiant ugdymo kokybės būtina sukurti reikiamą materialinę bazę. Negavus finansavimo ir neatlikus sporto salės grindų atnaujinimo darbų, gali įvykti daug traumų. Salės grindys yra susidėvėjusios, skylėtos, šildymo vamzdžiai nuolat prakiūra. Mokykla savo lėšomis nepajėgi spręsti šias problemas, tik gavus Savivaldybės tarybos paramą bus galima išspręsti sporto mokyklos grindų atnaujinimo ir teniso salės pastato apšiltinimo klausimus.

Uždavinys

UGDYMO BAZĖS TURTINIMAS

Priemonės

Laikas

Laukiamas rezultatas

Reikalingi ištekliai

1.1.

Renovuoti sporto mokyklos teniso salę, apšiltinti sienas, stogą.

2017-2018

(prašoma Savivaldybės tarybos, rėmėjų, bendruomenės narių lėšų)

1.2.

Sporto mokyklos vandentiekio vamzdžių remontas

2016

Mokyklos lėšomis

1.3.

Suremontuoti Eišiškių miesto sporto aikštelę

2016-2017

(prašoma rėmėjų, bendruomenės narių lėšų

Sporto mokyklos priestato statyba

2017-2018

(Prašoma savivaldybės Tarybos)

5.5.2.

Gerinti ugdymo kokybę ir pasiekimus

Tikslo iškėlimo argumentai

Tik nuolatinis ir tikslingas mokytojų kvalifikacijos tobulinimas pagal mokyklos ugdymo prioritetus gali užtikrinti sėkmingą uždavinių įgyvendinimą bei aukštą ugdymo kokybę.

Veiksminga metodinės tarybos veikla, tinkamas priemonių ir ugdymo metodų taikymas, susitarimai dėl ugdymosi kokybės tiesiogiai sąlygoja ugdymo proceso tobulėjimą.

Uždavinys

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

1.1.

Seminarai rajone, apskrityje

2016-2018

Treneriai kelia savo kvalifikaciją

Seminarai pagal trenerių poreikius

1.2.

Licencijų suteikiama teisė dirbti kūno kultūros ir sporto teorinio ir praktinio mokymo, treniravimo darbą valstybės institucijose, visų rūšių sporto organizacijose

2016

Licencijų gavimas suteikia teisę dirbti treneriu

Treneriai moka iš savo lėšų

1.3.

Naujų sporto trenerių paieška

2016-2018

Reikalingi jauni specialistai (stalo teniso, rankinio, tinklinio)

5.5.3.

Plėtoti bendruomenės dalyvavimą vertinant, planuojant mokyklos veiklą

Tikslo iškėlimo argumentai

Kiekvieną bendruomenės narį paskatinti suvokti savojo indėlio svarbą mokyklos veiklai tobulinti. Daugiau įtraukti vietos bendruomenę į mokyklos veiklą, renginius. Stengtis užtikrinti lygias galimybes visiems mokyklos bendruomenės nariams.

Uždavinys

BENDRADARBIAVIMAS SU MOKYKLOS RĖMĖJAIS, BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOMIS. PATRAUKLIOS BENDRUOMENEI, ATVIROS VISUOMENEI MOKYKLOS TOBULINIMAS

1.1.

Mokinių tėvų, visuomenės informavimo tobulinimas.

Visą laiką

Tobulinti tvarkaraščius, pranešimus spaudai, nuolat atnaujinti stendus, interneto svetainę

Mokyklos lėšos

1.2.

Padidinti neformaliojo ugdymo prieinamumą ir kokybę.

2016-2018

Padidinti pradinio rengimo sporto skyrių grupes

Biudžeto lėšos

1.3.

Sukurti mokyklos atributiką

2016-2018

Mokyklos lėšos

5.4. PRIORITETAI

 • Ugdyti teigiamą vaikų požiūrį į sveikatą kaip didžiausią vertybę, padedančią tenkinti asmenybės poreikius, atitinkančius jų fizines galias ir gebėjimus.

 • Siekti, kad kiekvienas norintis sportuoti vaikas ar jaunuolis galėtų lankyti sporto mokyklą.

 • Propaguoti sveikos gyvensenos, sporto teorines ir metodines nuostatas informacinėse laidose, žiniasklaidoje, daugiau rašyti spaudoje apie sportinius pasiekimus, žymesnius sporto mokyklos auklėtinius, sukurti interneto svetainę.

VI. IŠ VISO NUMATOMA LĖŠŲ 2016-2018 metams –

500,00 TŪKSTANČIŲ EUR

 • Savivaldybės biudžeto lėšos 426,8 tūkstančiai Eur;

 • Mokinio krepšelio lėšos 52,8 tūkstančiai Eur;

 • Spec. programų lėšos 20,4 tūkstančiai Eur.

Direktorius Marijanas Titko