SM Ugdymo planas

ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ ANTONIO RATKEVIČIAUS

SPORTO MOKYKLA

UGDYMO PLANAS

2016/2017 mokslo metai

I Ugdymo plano sudarymas

  1. Sudarant Eišiškių A.Ratkevičiaus sporto mokyklos ugdymo planą dirbo trijų narių darbo grupė (pirmininkas sporto mokytojas metodininkas Romas Urvikis). Jos nariai balandžio-gegužės mėnesiais apsilankė Šalčininkų ir Eišiškių miestų mokyklose, bendravo su moksleiviais ir pedagogais siekiant išaiškinti jaunimo poreikius sporto srityje. Surinkta informacija panaudota kuriant sporto mokyklos ugdymo planą.

  2. Ugdymo plano projektas buvo aptartas ir aprobuotas 2016-06-02 d. sporto mokyklos trenerių sporto mokytojų tarybos posėdyje

II Ugdymo proceso organizavimas

3. Ugdymo procesas mokykloje skirstomas į 3 etapus:

  • pradinio rengimo;

  • meistriškumo ugdymo;

  • meistriškumo tobulinimo;

Treneriai – sporto mokytojai dirba pagal mokymo planus, sudarytus vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos, Kūno kultūros ir sporto departamento patvirtintomis programomis.

Ugdymo turinį sudaro teorinis ir praktinis mokymas, įgūdžių formavimas bei jų realizavimas, dalyvavimas varžybose. Sportininkų mokymas organizuojamas laisvu nuo pamokų bendrojo lavinimo mokyklose metu.

4.Ugdymo proceso organizavimo tvarka

4.1 Darbo savaitės trukmė – 6 dienos

4.2 Treniruočių laiko tvarkaraštis:

Stalo tenisas Eišiškėse – nuo 15.00 iki 19.00 val.

Stalo tenisas Šalčininkuose – nuo 15.00 iki 20.00 val.

Rankinis Eišiškėse – nuo 15.00 iki 21.30 val.

Rankinis Šalčininkuose – nuo 14.00 iki 20.00 val.

Tinklinis Šalčininkuose – nuo 14.15 ik 21.30 val.

Graikų-romėnų imtynės Baltoji-Vokėje – nuo 16.00 iki 19.30

5. Mokymo grupių darbo apskaita vedama mokymo žurnaluose, elektroniniame dienyne (manodienynas.lt). Už dienynų pildymą ir įrašų teisingumą atsako sporto mokytojai.

5.1 Mokiniai dalyvauja varžybose pagal direktoriaus patvirtintą varžybų tvarkaraštį.

5.2 Rankinio, tinklinio, graikų romėnų imtynėse mokymo grupės sudaromos iš vienos lyties sportininkų, stalo teniso grupės gali būti mišrios.

5.3 Skirstant savaitinių treniruočių valandų kiekį mokomosiose grupėse atsižvelgiama į sportinės grupės pasiekimus.

III. Savarankiškas darbas

6. Eišiškių A.Ratkevičiaus sporto mokyklos mokiniams užduotys savarankiškam darbui gali būti skiriamos trenerio – sporto mokytojo nuožiūra, atsižvelgiant į sportininko sugebėjimus įvykdyti programinius reikalavimus, amžių ir kt.

IV. Pasiekimų vertinimai

7. Mokiniai vertinami pagal sporto varžybose pasiektus rezultatus ir apdovanojami diplomais ir medaliais.

8. Sportininkams, įvykdžiusiems nustatytus reikalavimus, suteikiamos kvalifikacinės kategorijos.

VI. Mokymo grupių sudarymas

9. Mokymo grupės komplektuojamos mokslo metų pradžiai, t. y. iki rugsėjo 1 d.

10. Pradinio rengimo 1-ų mokymo metų grupės komplektuojamos gegužės-birželio mėnesiais, bet ne vėliau kaip iki rugsėjo 7d.

11. Mokiniai pervedami į aukštesnės pakopos grupę įvykdžius Lietuvos sportininkų kvalifikacinių kategorijų reikalavimus.

Eišiškių Antonio Ratkevičiaus

sporto mokyklos direktorius Marijanas Titko